Privacybeleid

6-11-18

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die The Yoga Root verwerkt van haar cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je cursist wordt van The Yoga Root, of om een andere reden persoonsgegevens aan The Yoga Root verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
The Yoga Root, Eendrachtskade 4-7 9726CW, 0612352244, KvK nummer: 71428240
De functionaris leden beheer is bereikbaar via dewi.theyogaroot@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt The Yoga Root en voor welk doel

  1. In het kader van deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   1. Voor- en achternaam
   2. E-mailadres
   3. Telefoonnummer
   4. Woonadres en postcode
  2. The Yoga Root verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over deelname en de eventuele opzegging daarvan. Het aan- en afmelden voor een les op het online platform. Het aanmaken van een persoonlijk account op het platform. Het versturen van overige producten via de Post.
   2. Je naam, e mailadres(sen) en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van The Yoga Root.
   3. Je naam wordt gebruikt om betalingen, van deelname, lessen en afgenomen diensten af te wikkelen.
   4. Adres wordt alleen gebruikt om orders af te leveren die bestemd zijn voor ontvangst zoals yogakleding en andere fysieke producten.
    Leskaarten worden niet per post verzonden.
  3. Je naam, e-mailadres(sen)en telefoonnummer en adres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van deelname gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met The Yoga Root en je te informeren over de ontwikkelingen van The Yoga Root.

3. Bewaartermijnen

The Yoga Root verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft The Yoga Root passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt The Yoga Root geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  1. Via de deelnemersadministratie van The Yoga Root kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. The Yoga Root zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de deelnemersadministratie.
  3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop The Yoga Root je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hiermee terecht bij de Nationale Ombudsman.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze deelnemersadministratie dewi.theyogaroot@gmail.com.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.